เกร็ดความรู้เรื่องใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

 
ใบกำกับภาษี (Invoice)
    คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ
และออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดง
มูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

ข้อความสำคัญที่ควรมีในใบกำกับภาษี
1.  คำว่า " ใบกำกับภาษี "
2.  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
3.  กรณีมีเอกสารอื่นประกอบในชุดของใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า
" เอกสารออกเป็นชุด " และ " ต้นฉบับ " ในใบกำกับภาษี
4.  ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
5.  ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
6.  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
7.  ระบุ " สำนักงานใหญ่ " หรือ " เลขที่สาขา " ของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
8.  วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
9.  เลขที่ใบกำกับภาษี
10. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
11. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกจากมูลค่า
ชองสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน
 
 
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
     คือ เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการ
ถูกต้องแล้วใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
มักเป็นเอกสารชุดที่ออกพร้อมใบกำกับภาษี

ข้อความสำคัญที่ควรมีในใบเสร็จรับเงิน
1.  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
2.  วัน/เดือน/ปี ทีรับเงิน
3.  ชื่อผู้ซื้อ
4.  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
5.  รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่าเป็นค่าของสินค้า หรือค่าบิรการใดบ้าง
6. จำนวนเงินสุทธิ ทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ
7.  ลายมือชื่อผู้รับเงิน


อ้างอิงโดย : กรมสรรพากร


จำหน่ายและผลิตกระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี 9x11, 9.5x11, 9x12, 9x5.5, 9x6, 9x7 ฯลฯ จำนวนเคมี 1-9 ชั้น


Visitors: 7,461