กระดาษต่อเนื่องฟอร์มดีไซน์

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง (Design Form)  

        สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานกระดาษต่อเนื่องทางเรามีแบบฟอร์ม
ให้ท่านเลือกมากมาย หรือจะให้เราออกแบบให้ตามความต้องการลูกค้าเรายินดี
ออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ยกตัวอย่างเช่น

 • ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบส่งสินค้า
 • ใบวางบิล
 • สลิปเงินเดือน
 
 
หากลูกค้าต้องการดูรายละเอียดแบบฟอร์ม หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
 • Line ID : doubleprintsale
 • Mobile : 086-338-7355 (คุณอุ๋ย)
 • Office : 02-417-8300-1   Fax : 02-417-8311
 • E-mail : doubleprintinter@hotmail.com , dobleprintinter@gmail.com

    
รายละเอียดสำหรับการสั่งผลิต กระดาษต่อเนื่องฟอร์มดีไซน์
 1. แจ้งประเภทงานที่ต้องการ
 • เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบส่งของชั่วคราว, ใบวางบิล, ใบสั่งซื้อ,
  บิลเงินสด, ใบส่งมอบสินค้า, ใบสั่งซ่อม, ใบรับสินค้า, ใบสั่งยา, ใบรับรองแพทย์, ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น
 2. เลือกชนิดของกระดาษ
 • เช่น กระดาษปอนด์ต่อเนื่อง, กระดาษปอนด์สอดคาร์บอน, กระดาษเคมีในตัว
 3. เลือกขนาดของกระดาษ
 • 9x11 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานทั่วไป ใกล้เคียง A4)
 • 9x5.5 (ใกล้เคียง A5) หรือหากมีขนาดนอกเหนือจากนี้ให้แจ้งฝ่ายขายได้ เช่น 9.5x11 9x8 9x6 9x12 4.5x5.5 7x11 6.5x7 เป็นต้น
 4. เลือกสีกระดาษ
 • ทางเรามี กระดาษให้เลือกทั้งหมด 5 สี คือ สีขาว, ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีไหนขึ้นก่อน-หลัง
5.ระบุสีในการพิมพ์
 • ทางเราสามารถพิมพ์ได้ 1-3 สี ดังตัวอย่างด้านล่าง
@Line เพื่อสอบถามรายละเอียด หรือ สั่งผลิตงานพิมพ์ได้ที่ฝ่ายขาย (คลิกปุ่ม Add Friend หรือปุ่มโทร)
  
 
เกร็ดความรู้เรื่อง ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษี (Invoice)
 • คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ
  เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง

ข้อความสำคัญที่ควรมีในใบกำกับภาษี
 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี"
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 3. กรณีมีเอกสารอื่นประกอบในชุดของใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า "เอกสารออกเป็นชุด" และ "ต้นฉบับ" ในใบกำกับภาษี
 4. ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
 7. ระบุ "สำนักงานใหญ่" หรือ "เลขที่สาขา" ของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
 8. วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 9. เลขที่ใบกำกับภาษี
 10. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 11. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน
 
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
 • คือเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย
  ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมักเป็นเอกสารชุดที่ออกพร้อมใบกำกับภาษี

ข้อความสำคัญที่ควรมีในใบเสร็จรับเงิน
 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
 2. วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน
 3. ชื่อผู้ซื้อ
 4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 5. รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่าเป็นค่าชองสินค้า หรือค่าบริการใดบ้าง
 6. จำนวนเงินสุทธิ ทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ
 7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
@Line เพื่อสอบถามรายละเอียด หรือ สั่งผลิตงานพิมพ์ได้ที่ฝ่ายขาย (คลิกปุ่ม Add Friend หรือปุ่มโทร)
  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานพิมพ์ได้ทางช่องด้านล่าง
Visitors: 84,744